Notater


Match 101 til 150 fra 823

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1. sal forhus Jensen, Kristine Marie (I1159)
 
102 1. sal forhus Jensen, Jens Harald (I1180)
 
103 1. sal forhus Jensen, Aage Peter (I1182)
 
104 1. sal forhus Jensen, Anna Kirstine (I1184)
 
105 1. sal forhus Jensen, Metha Sørine (I1186)
 
106 1715 fik han kirkens irettesættelse for "begangen Lejermaal med en løs Qui nde, Kirstine Madsdaatter". Heraf datteren, Else, som han legaliserede. Clemmentsøn, Svend (I823)
 
107 27 3/4 år Familie F607
 
108 27 3/4 år Familie F607
 
109 64½ tomme høj Jensen, Simon (I2624)
 
110 A/S Danmarks Hotellånefond Østerberg, Aage (I2007)
 
111 A/S Strandvejsværket Østerberg, Aage (I2007)
 
112 A/S Strandvejsværket Østerberg, Aage (I2007)
 
113 Albekhuse Christensdatter, Maren (I69)
 
114 Alkoholkommissionen Østerberg, Aage (I2007)
 
115 Alkoholkommissionen Østerberg, Aage (I2007)
 
116 Arbejder i jordbruget Christiansen, Rasmus Peter (I110)
 
117 Arbejdsmarkedskommisionen Østerberg, Aage (I2007)
 
118 Badskær gamle Skole Jensen, Karl (I216)
 
119 Badskær gamle Skole Rasmussen, Thora Juliane Caroline (I342)
 
120 Badskær gamle Skole Leisgaard Jensen, Egon (I350)
 
121 Beboelseslejlighed Sidse Larsdatter (I1113)
 
122 Beboelseslejlighed Larsen, Søren (I1114)
 
123 Bjerregaard Nielsen, Jens (I1817)
 
124 Bjerregaard Nielsen, Lars (I1818)
 
125 Bjerregaard Nielsen, Anders Peter (I1819)
 
126 Blev vist nok bortadopteret Johnson, June (I1364)
 
127 Boede på købmand Gertsens gård, og blev boende der efter sin mands død. Kristine lavede mad og gjorde rent på Nørresundby skole, hvor adskillige af hendes børnebørn gik i skole. Børnebørnene kaldte hende bedste, og Kristine var derfor kendt som 'bedste' af alle børnene på skolen. Jensen, Kristine Marie (I1159)
 
128 Boelssted Thomasdatter, Anne Margrethe (I514)
 
129 Boelssted Nielsen, Thomas (I574)
 
130 Boelssted Christensdatter, Ane (I987)
 
131 Boelssted Thomasdatter, Maren (I988)
 
132 Boelssted Thomasen, Niels Christian (I989)
 
133 Boelssted Thomasen, Christen (I1093)
 
134 Bor hos forældrene Jens Severin Selmersen og Mette Christophersdatter Jensdatter, Marie (I2261)
 
135 Bregnagergaard Hansen, Niels (I234)
 
136 Breinagergaard
Aktiverne i gården blev opgjort til 3622 Rigsdaler 2 Mark og 13 Skilling, én ko og 4 får. Koen og de 4 får fremkommer ved, at Sophie Christensdatter kunne vælge en ko og 4 får ud af gårdens besætning, og de fik tilmed græsningsret på gården. Endelig kunne hun tage nogle møbler og noget linned med til huset i byen. Alt hvad der herefter var tilbage på gården, indgik i overtagelsen.
Niels Hansen skulle nu ikke udrede hele det kontante beløb, for der blev i forbindelse med handelen udstedt en panteobligation på 3000 Rigsdaler. Den skulle forrentes med 4%, der skulle betales i 2 terminer, første gang den 11. december 1860.
Der var nogle arvemæssige forhold der skulle tages hensyn til, også fordi Sophie Christensdatter sad i uskiftet bo. For at tilgodese broderen Hans Hansen gav Niels Hansen afkald på at arve noget som helst efter sin mor, når hun døde.Der blev samtidig med overtagelsen af Breinagergaard indgået en meget detaljeret aftægtskonktrakt.

Nu var det ikke sådan bare at lade sønnen overtage gården, for Communitetet skulle godkende handelen. De havde ingen bemærkninger og intet imod tinglæsningen af skødet, der blev

«i»Læst i Leire Herreds Ret Mandagen d. 14. Januar 1861 og protocolleret Litr. O fol. 452, tilført Real Rgstr. 13, fol. 11.«/i» 
Hansen, Niels (I234)
 
137 Breinagergaard
Hans Sørensen døde den 29. marts 1853, kun 52 år gammel. Enken Sophie Christensdatter afstod Breinagergaard til sin søn Niels Hansen, og der blev indgået en meget detaljeret aftægtskontrakt, hvor Sophie Christensdatter fik rådighed over gårdspladsen i byen med det opførte hus samt underhold. Til sit underhold fik hun afgrøder, et slagtet og rengjort svin, tørv og tørt brænde, samt græsningsret til en ko og 4 får. Som eksempel på de små detaljer kan nævnes

"Skulde det blive mig saa besværligt med hensyn til malkningen at holde Koe, er Gaardens Eier forpligtet til naar jeg afskaffer koen, i samme sted at yde mig daglig i Tiden fra Mai til November 2 kander nymalket Mælk og i Tiden fra November til Mai 1 kande nymalket Mælk. Mælken tilbringes mig da frit hver morgen strags efter malkningen i min Boepæl."

Sophie flyttede ind i huset, men blev syg og i 1868 flyttede hun tilbage til Breinagergaard. Huset blev lejet ud til indsidder Lars Knudsen. Om huset står der "….., stort 6 fag med Grund og Huus, i alt af Størelse 1 ½ Skæppe Land, ….
«i»
«/i»(1½ skæppe land svarer til 1.034 kvadratmeter. Det angivne areal svarer meget godt til det der fremgår af 1844 matriklen.)
Af lejekontrakten fremgår lejebetingelserne, herunder reglerne for vedligeholdelse, betalingsterminer og naturligvis huslejens størrelse, der blev aftalt til 20 Rigsdaler om året. 
Hansen, Niels (I234)
 
138 Breinagergaard
Overtog Breinagergaard efter forældrene, som sad i aftægt på gården 
Sørensen Hansen, Hans Christian (I1895)
 
139 Brüel & Kjær Møller Jensen, Svend (I2)
 
140 Bryggeriforeningen Østerberg, Aage (I2007)
 
141 Bøgsted Hovedgaard Josephsdatter, Dorthea Marie (I864)
 
142 Christian Hansen og Caroline Petersen boede i 14 år på Breinehøj, men byen trak, og de valgte derfor at sælge Breinehøj. Efter at have solgt Breinehøj i 1923, flyttede Christian og Caroline Hansen til Vigerslev Allé i Valby. Sørensen Hansen, Hans Christian (I1895)
 
143 Da boets værdi ikke overskrider 150 kr, og da der stadig skal hentes hjælp fra kommunen til at bekoste begravelsen, søges boet udlagt til begravelsesomkostninger, hvilket bevilges Jensen, Kristine Marie (I1159)
 
144 Da hans far, Hans Christian Sørensen døde i 1853 overtog den 19 årige Hans Hansen ikke Breinagergaard. Om det var manglende vilje eller evner vides ikke. Noget kunne nu tyde på det sidste, for da han på et senere tidspunkt skulle underskrive nogle papirer vedr. Breinagergaard, står der anført, at det skete «i»med ført pen.«/i» Hansen, Hans (I1115)
 
145 Dansk Arbejdsgiverforening Østerberg, Aage (I2007)
 
146 Dansk Arbejdsgiverforening Østerberg, Aage (I2007)
 
147 Dansk Arbejdsgiverforening Østerberg, Aage (I2007)
 
148 De måtte have kongebrev, da de var beslægtede.

Jerslev tingbog skriver:
"Laurs Jensen i Stubdrup på sin Bror Anders Pedersens Vegne begærede Vidne om, hvorledes Anders Pederseb og sl Svend Ibsen af Nejst og Maren Oluf sdat. sst deres Datter Kirsten Svendsdatter er beslægtede. Navng. vidner, at de begge er beslægtede i 3. Led som Søseskendebørn."

Ligeledes skrives der i Aalborg bispearkiv:
"Anders Pedersen Stubdrup og Kirsten Svendsdatter på Nejst i Ø: BR. S maa udi Ægteskab sammen komme uanset de hverandre i Tredie Led er beslægtede. Københavns Slot den 26.12.1686 Tingvidner Karl Laurits Jensen J. Stubdrup på sin Broders (måske er det en brodresøn) ibid. Vegne, begæerde hvor nær forn. Anders Ibsens og sl. Svend Ibsen af Nejst og Maren Olufsdatter i bm deres Datter Kirsten Svendsdatter er med hverandre beslegtede. Der føres flere Vidner, der alle vidner, de ikke er nærmere beslegtede end i tredie Led." 
Familie F202
 
149 Den 4. maj 1897 meldte hun igen tilgang til Hyllinge sogn og tjente på Breinagergaard. 3 måneder senere blev hun gift med gårdejeren Christian Hansen. Da Caroline kun var 19 år, skete vielsen efter kongebrev.
Nu kan det se lidt forhastet ud med et bryllup så hurtigt, men faktisk kendte de 2 hinanden i forvejen. I den periode, hvor Caroline tjente på Hyllinge mejeri kom Christian Hansen der med mælk fra Breinagergaard, så de havde kendt hinanden 3 år i forvejen. 
Familie F875
 
150 Den skandinaviske Brygger-højskole Østerberg, Aage (I2007)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Næste»